Yhteistyö ja verkostot

Onnistunut yhteistyö lisää yhdistystoiminnan vaikuttavuutta. Yhteistyökumppaneita kannattaakin etsiä sellaisten yhdistysten, yritysten tai muiden toimijoiden joukosta, jotka toimivat samankaltaisten teemojen parissa tai joilla on samankaltaiset arvot. Onnistunut yhteistyö on sellaista, jossa molemmat osapuolet antavat ja saavat.

Kun olet löytänyt yhteistyöstä kiinnostuneen toimijan, kannattaa aloittaa tutustumalla mahdolliseen yhteistyökumppaniisi. Hyvä pohjatyö rakentaa luottamusta toimijoiden välillä ja opettaa osapuolten erilaisista toimintatavoista. Yhteistyön alkuvaiheessa on hyvä arvioida, ovatko osapuolten arvot tarpeeksi lähellä toisiaan. Tarkentakaa myös yhteistyön tavoitteet. Lisäksi kannattaa käydä läpi, mitä resursseja tai osaamista osapuolet voivat tarjota toisilleen, arvioida rehellisesti käytettävissä olevat resurssit sekä sopia selkeästä työnjaosta.

Ennen yhteistyön aloittamista kannattaa pohtia:

  • Miten yhteistyö toisen toimijan kanssa voi tukea järjestösi strategiaa?
  • Mitä yhdistyksesi voi tarjota? Missä asiassa yhteisöltäsi löytyy faktatietoa, arjen asiantuntemusta tai muuta erityistä osaamista?
  • Millaisesta yhteistyöstä olisi yhdistyksesi toiminnan kohderyhmälle merkittävää hyötyä?
  • Ketkä kaikki toimivat aiheen parissa toiminta-alueellasi?

Yhteistyön muodot ja hyödyt

Tapahtumayhteistyö: Tapahtumien järjestäminen on yksi yhdistysten yleisimmistä yhteistyön muodoista. Yhteistyökumppanin kanssa voi ideoida aivan uuden tapahtuman tai muita toimijoita voi kutsua mukaan yhdistyksen omiin tapahtumiin. Hyödyt: monipuolisempi tapahtuma, resurssien jakaminen, laajempi markkinointi, enemmän osallistujia.
Yhteistyö vaikuttamisessa: Yhdistyksillä on merkittävä rooli suomalaisessa demokratiassa ja on tärkeää, että kansalaisyhteiskunnan ääni tulee kuulluksi. Vaikuttamista kannattaakin aktiivisesti tehdä yhdessä muiden kanssa vastuun jakamiseksi. Yhteistyö vaikuttamisessa voi olla esimerkiksi järjestöjen yhteinen vaikuttamiskampanja tai kannanotto. Hyödyt: vaikuttamisen uskottavuus, laajempi osaaminen, suuremman joukon ääni kuuluu paremmin.
Tiedonvaihto: Yhteiskunta on jatkuvassa murroksessa. Aktiivinen tiedonvaihto helpottaa tilannekatsausten toteuttamista ja oman toiminnan suunnittelua. Hyviksi havaittujen toimintatapojen jakaminen voi lisätä kaikkien toiminnan vaikuttavuutta. Tiedon jakaminen voi myös vähentää eri toimijoiden toiminnan päällekkäisyyttä ja toisaalta luoda ideoita uudenlaiseen yhteistyöhön. Hyödyt: ajankohtainen tieto kohderyhmästä, muiden organisaatioiden toiminnasta sekä toimintakentästä.
Yhteistyö verkostossa: Yksittäisten yhteistyökumppaneiden lisäksi yhdistykset voivat osallistua useiden toimijoiden yhteistyöverkostoon. Toimivassa yhteistyöverkostossa kaikilla toimijoilla on tasavertainen rooli ja toimijoiden yhteiset tarpeet on tunnistettu sekä tavoitteet määritelty. Toimiva yhteistyöverkoston toimintakulttuuri on yhtenäinen ja osapuolten välillä vallitsee luottamus. Hyödyt: avoin vuorovaikutus, tiedonvaihto.
Yritysyhteistyö: Yhteistyö yritysten kanssa on hyödyllistä erityisesti varainhankinnan kannalta. Yritykset voivat esimerkiksi tarjota etuja yhdistyksen jäsenille, mikä voi houkutella lisää ihmisiä liittymään jäseneksi. Yrityksen kanssa voi luoda myös esimerkiksi yhteistuotteita, joiden tuotosta osa lahjoitetaan yhdistykselle. Hyödyt: konkreettinen taloudellinen hyöty, näkyvyys, uudet toimintamuodot.

Strateginen yhteistyö: Strateginen yhteistyö on pidemmän aikavälin tavoitteellista yhteistyön rakentamista. Usein sillä pyritään vahvistamaan järjestön osaamista tai uskottavuutta toimijana. Strategisen yhteistyön päämääränä voi olla myös toiminnan uusi taso tai tapa. Hyödyt: kaikki oppivat uutta ja saavat toiselta osapuolelta jotain sellaista, jota eivät voisi saada muualta. Mahdollinen rahoituksen hakeminen yhdessä.

Lisätietoa

Artikkeli hyvän yhteistyön aineksista (siirryt kotiseutuliitto.fi-sivustolle).

Artikkeli verkostoyhteistyöstä (siirryt toimeksi.fi-sivustolle).

Vinkkejä verkostotyöhön (siirryt soste.fi-sivustolle).

 

Oliko sisältö sinulle hyödyllistä?