Yhteistyö ja verkostot

Onnistunut yhteistyö lisää yhdistystoiminnan vaikuttavuutta. Yhteistyökumppaneita kannattaakin etsiä aktiivisesti samankaltaisten teemojen parissa toimivien yhdistysten, yritysten tai muiden toimijoiden joukosta. Onnistunut yhteistyö on sellaista, jossa molemmat osapuolet antavat ja saavat. Prosessi kannattaa aloittaa tutustumalla yhteistyökumppaniin. Hyvä pohjatyö rakentaa luottamusta toimijoiden välillä sekä opettaa osapuolten erilaisista toimintatavoista. Yhteistyön alkumetreillä on hyvä selvittää ovatko toimijoiden arvot tarpeeksi lähellä toisiaan sekä kirkastaa yhteistyön tavoitteet. Lisäksi on hyvä käydä läpi, mitä annettavaa kumppaneilla on toisilleen, arvioida rehellisesti käytettävissä olevat resurssit sekä määrittää selkeä työnjako. Ennen yhteistyön aloittamista kannattaa pohtia:
 
  • Miten yhteistyö tukee järjestösi strategiaa?
  • Missä asiassa yhteisöltäsi löytyy faktatietoa, arjen asiantuntemusta tai muuta erityistä osaamista?
  • Millaisesta yhteistyöstä olisi kohderyhmälle merkittävää hyötyä?
  • Ketkä kaikki toimivat aiheen parissa toiminta-alueellasi?
  • Mitä sellaista yhteisösi pystyy antamaan, jota kukaan muu ei pysty?

Yhteistyön muodot ja hyödyt

Tapahtumayhteistyö: Tapahtumien järjestäminen on yksi yhdistysten tavanomaisimpia yhteistyön muotoja. Yhteistyökumppanin kanssa voi ideoida aivan uuden tapahtuman tai muita toimijoita voi kutsua mukaan yhdistyksen omiin tapahtumiin. Hyödyt: monipuolisempi tapahtuma, resurssien jakaminen, laajempi markkinointi, enemmän osallistujia.
 
Yhteistyö vaikuttamisessa: Yhdistyksillä on merkittävä rooli suomalaisessa demokratiassa ja on tärkeää, että kansalaisyhteiskunnan ääni tulee kuulluksi. Vaikuttamista kannattaakin aktiivisesti tehdä yhdessä muiden kanssa vastuun jakamiseksi. Hyödyt: vaikuttamisen uskottavuus, laajempi osaaminen, suuremman joukon ääni kuuluu paremmin.
 
Tiedonvaihto: Yhteiskunta on jatkuvassa murroksessa. Aktiivinen tiedonvaihto helpottaa tilannekatsausten toteuttamista ja oman työn suunnittelua. Hyödyt: ajankohtainen tieto kohderyhmästä, muiden organisaatioiden toiminnasta sekä toimintakentästä.
 
Yhteistyö verkostossa: Yksittäisten yhteistyökumppaneiden lisäksi yhdistykset voivat osallistua useiden toimijoiden yhteistyöverkostoon. Toimiva yhteistyöverkosto ei ole hierarkkinen ja toimijoiden yhteiset tarpeet on tunnistettu sekä tavoitteen määritelty. Sen toimintakulttuuri on yhtenäinen ja osapuolten välillä vallitsee luottamus Hyödyt: avoin vuorovaikutus, tiedonvaihto,
 
Yritysyhteistyö: Yhteistyö yritysten kanssa on erittäin hyödyllistä erityisesti varainkeruun kannalta. Yritykset voivat esimerkiksi tarjota etuja yhdistyksen jäsenistölle. Yrityksen kanssa voi luoda myös esimerkiksi yhteistuotteita, joiden voitosta tilitetään osuus yhdistykselle. Hyödyt: konkreettinen taloudellinen hyöty, näkyvyys, uudet toimintamuodot.
 
Strateginen yhteistyö: Strateginen yhteistyö on pidemmän aikavälin tavoitteellista yhteistyön rakentamista. Usein sillä pyritään vahvistamaan järjestön osaamista tai uskottavuutta toimijana. Strategisen yhteistyön päämääränä voi olla myös toiminnan uusi taso tai tapa. Hyödyt: kaikki oppivat uutta ja saavat toiselta osapuolelta jotain sellaista, jota eivät voisi saada muualta. Mahdollinen rahoituksen hakeminen yhdessä.
 

Lisätietoa

Artikkeli hyvän yhteistyön aineksista – Kotiseutuliitto.fi

Artikkeli verkostoyhteistyöstä – Toimeksi.fi

Vinkkejä verkostotyöhön – Soste.fi