Muistilista ensimmäistä työntekijää palkkaavalle yhdistykselle

Hymyilevä nainen kävelee toimistolla

Yhdistys on saanut ensimmäisen hankerahoituksen, onneksi olkoon! Tämä tarkoittaa myös, että on aika palkata ensimmäiset työntekijät. Kun yhdistyksestä tulee työnantaja, yhdistyksen tulee noudattaa uusia velvoitteita ja sääntöjä. Tässä kirjoituksessa esitellään joitakin keskeisiä lakisääteisiä asioita, joita työnantajana toimivan yhdistyksen täytyy ottaa huomioon. Linkkien kautta löydät näistä asioista lisätietoa.

Työnantajan roolissa yhdistyksessä toimii hallitus. Hallituksen vastuulla on selvittää ja tietää työsuhteeseen liittyvästä lainsäädännöstä. Jos yhdistyksessä on toiminnanjohtaja, on tärkeää, että toiminnanjohtajan ja hallituksen välinen työnjako on selkeä ja kaikkien tiedossa. Osa työnantajan velvoitteista voi olla yhdistyksessä määrätty toiminnanjohtajan vastuulle (esim. rekrytointi, perehdyttäminen, esihenkilövastuu). Hallituksella on kuitenkin aina näistäkin asioista valvontavastuu.

Suomessa työsuhdetta sekä työnantajan ja työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia määrittävät:

 • työntekijän ja työnantajan allekirjoittama työsopimus
 • alan yleissitova työehtosopimus (TES)
 • monet eri lait (esimerkiksi työsopimuslaki, työaikalaki, työturvallisuuslaki, yhdenvertaisuuslaki, tasa-arvolaki, vuosilomalaki…jne.)

Työsuhteesta ja työnantajan velvollisuuksista säädetään lukuisissa eri laeissa. Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta löytyy kootusti tietoa työlainsäädännöstä (linkki avautuu uudelle sivulle) . Sivustolta voi ladata myös oppaita työlainsäädäntöön liittyen, suurin osa oppaista on saatavilla myös englanniksi.

Muistilista ensimmäistä työntekijää palkkaavalle yhdistykselle:

 • Henkilöstökulujen laskeminen: Muista huomioida talousarviossa työntekijän palkan lisäksi lomarahat sekä pakolliset työnantajan sivukulut (työeläkemaksu, sairausvakuutusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksu).  Palkkalaskurin (linkki avautuu uudelle sivulle) avulla voit arvioida palkan sivukulujen suuruutta.
 • Vakuutukset: Työnantajan täytyy ottaa työsuhteessa oleville työntekijöilleen tapaturmavakuutus, jonka tulee olla voimassa työsuhteen alkaessa. Vakuutusmaksu vaihtelee ammattialoittain. Tarkista maksun suuruus vahinkovakuutusyhtiöstä.
 • Työehtosopimus (TES): Selvitä, onko alalla yleissitovaa eli pakollista työehtosopimusta. Oikea TES määräytyy työnantajan toimialan ja kyseisen työtehtävän mukaan. Monet työsuhteeseen liittyvät asiat määräytyvät TES:n mukaan, joten tarkista ehdot ennen työsopimuksen laatimista. Lista yleissitovista työehtosopimuksista löytyy Finlex-sivuilta.
 • Työsopimus:  Laadi kirjallinen työsopimus huolellisesti. Allekirjoitettu työsopimus sitoo sekä työntekijää että työnantajaa. Työnantaja ei voi esimerkiksi yksin muuttaa työsopimuksella sovittuja asioita. Työsopimuksen tekemiseen kannattaa soveltaa valmiita työsopimusmalleja esimerkiksi Työsuojeluhallinnon sivuilta.  Työsuhde on lähtökohtaisesti toistaiseksi voimassa oleva eli vakituinen. Määräaikaisen työsopimuksen voi tehdä työntekijän pyynnöstä tai jos määräaikaisuudelle on työstä johtuva perusteltu syy (esim. sijaisuus tai projekti).
 • Palkanmaksu: Varmista, että yhdistyksellä on osaava palkanlaskija, ja että palkat maksetaan ajallaan ja sovitusti. Työntekijälle täytyy aina toimittaa palkkalaskelma. Työnantaja tekee myös ilmoitukset palkasta tulorekisteriin (linkki avautuu uudelle sivulle).
 • Työajanseuranta: Työnantajalla on velvollisuus seurata työntekijöiden työaikaa. Työntekijällä on puolestaan velvollisuus raportoida työajasta ja sen käytöstä. Työaikalaissa (linkki avautuu uudelle sivulle)  säädetään esimerkiksi työajan enimmäismääristä, lepoajoista sekä työaikakirjanpidosta.
 • Työpiste ja työvälineet: Työnantajan täytyy tarjota työntekijälle asianmukainen työpiste sekä työssä tarvittavat työvälineet. Järjestötyössä nämä tarkoittavat käytännössä yleensä esimerkiksi työpistettä toimistossa, tietokonetta ja työpuhelinta.
 • Perehdyttäminen: Työnantajan vastuulla on aina perehdyttää eli opastaa uusi työntekijä työtehtäviin, työolosuhteisiin sekä työvälineiden oikeaan käyttöön ja turvallisiin työtapoihin. Työpaikalla tulee olla sekä perehdyttämissuunnitelma että perehdyttämisaineisto.
 • Työterveyshuolto: Työnantajalla on velvollisuus järjestää työntekijöilleen työterveyshuolto. Sairaanhoidon järjestäminen on työnantajalle vapaaehtoista. Työnantaja voi saada Kelasta korvausta (linkki avautuu uudelle sivulle) lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon ja vapaaehtoisen sairaanhoidon kustannuksista.
 • Työsuojelu: Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöistään ja heidän turvallisuudestaan. Työsuojelun tavoitteena on pitää huolta, että työntekijät voivat hyvin ja pystyvät tekemään työnsä tehokkaasti. Lain mukaan kaikilla työnantajilla on velvollisuus tehdä työsuojelun toimintaohjelma (linkki avautuu uudelle sivulle). Lisätietoa työsuojelusta löytyy Työturvallisuuskeskuksen sivuilta.

 

Tuuli Shinyella, järjestöasiantuntija

Kirjoittaja työskentelee Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomossa, jossa hän kouluttaa ja konsultoi järjestöjä yhdistystoiminnan perusasioissa sekä toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Ota yhteyttä!

 

Oliko sisältö sinulle hyödyllistä?